Translate Google Language

RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, określane jako „RODO”.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym chcielibyśmy powiadomić Państwa o zmianach, sposobie, zakresie i celu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Christianus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozach, ul. Przemysłowa 2.

 

Jak się z nami skontaktować, w sprawie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych:
adres e-mail: iod@oplatki.pl
adres pocztowy: Christianus sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 43-340 Kozy. Dopisek RODO.

 

Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi
przez Ciebie w naszej firmie.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Christianus Sp. z o.o.?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • + umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • + zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i transakcji,
 • + rozwiązywania problemów technicznych;;
 • + obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • + obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • + kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:

 • + prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów naszego sklepu internetowego lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • + kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; zapewnienie obsługi usług płatniczych; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • + prowadzenie analiz statystycznych;
 • + przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • + zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • + organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą
z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • + adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego lub 
 • + adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • + w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
  celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
  tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
  usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
  roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
  podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • + w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
  nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • + przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • + Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są wykorzystywane na potrzeby transakcji i udostępniane wyłącznie uprawnionym to tego podmiotom w szczególności na potrzeby podatkowe i rachunkowe oraz obsługi transakcji i dostawy towaru.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:

 • + dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • + wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • + statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Christianus Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Twoją sytuację.

Copyright © 2001 - 2020 OPLATKI.PL Christianus Sp. z o.o.
PL 43-340 Kozy k/Bielska-Białej, ul. Przemysłowa 2, Tel.+48 788 800 800